Outsourcing

Binnen veel gemeenten staat het bezuinigingsvraagstuk centraal. Voor de diverse taakvelden zijn gemeenten op zoek naar mogelijke besparingen. Voor het taakveld Belastingen / WOZ kunt u deze besparingen realiseren door het gehele taakveld, of een deel daarvan, uit te besteden. De noodzakelijke kostenbesparingen, de toenemende regelgeving en het steeds hoger wordende verwachtingspatroon van uw burgers maken het moeilijk voor u om een efficiënte dienstverlening in te richten die blijft voldoen aan al deze criteria.

Tog Nederland voert deze werkzaamheden uit binnen het dienstverleningsconcept, Tog belastinghuis. Vanuit onze kennis en ervaring erkennen wij dat iedere gemeente uniek is en dat er per gemeente verschillende uitgangspunten zijn die worden afgewogen bij de besluitvorming om te komen tot een dergelijke uitbesteding. Binnen het Tog belastinghuis bent u in staat om op een flexibele manier in te spelen op uw specifieke wensen en behoeften. In het Tog belastinghuis staan u en uw burgers centraal. U behoudt uw eigen identiteit en u kunt een forse kostenbesparing realiseren met, in ieder geval, behoud van de kwaliteit van uw dienstverlening.

Wat is het Tog Belastinghuis?
Het Tog belastinghuis is een flexibel dienstverleningsconcept waarmee Tog Nederland, als volledig onafhankelijk adviesbureau, de werkzaamheden behorende bij het taakveld Belastingen / WOZ geheel of gedeeltelijk van u kan overnemen. Binnen het Tog belastinghuis vallen alle werkzaamheden die behoren tot de processen:

  • WOZ
  • Belastingen
  • Heffen
  • Innen
  • Fiscale Procedures
  • Financiële verslaglegging en managementrapportages
  • Levering van bestanden aan uw afnemers

U bepaalt zelf welke werkzaamheden u wilt uitbesteden en welke u zelf blijft uitvoeren. Tog Nederland geeft per proces duidelijke kwaliteitsgaranties af zodat uw dienstverlening blijft voldoen aan het door u gewenste niveau.

Wat zijn de voordelen van het Tog Belastinghuis?
Door gebruik te maken van dit concept bent u in staat om een aanzienlijke besparing te realiseren op uw uitvoeringskosten binnen het taakveld Belastingen / WOZ. Deze besparing kan oplopen tot ruim 50% van uw huidige jaarlijkse kosten. Tog Nederland is bereid om de werkzaamheden uit te voeren voor een modulair opgebouwde fixed-price en bieden u daarmee financiële zekerheid.

Daarnaast behoudt u als gemeente binnen het Tog Belastinghuis volledig uw eigen identiteit. U blijft zelf uw beleid bepalen, u voert de regie over de diverse processen en blijft herkenbaar voor uw burgers en bedrijven. Met behulp van onze geavanceerde software kan de loketfunctie binnen uw gemeenthuis operationeel blijven en blijft u uw burgers optimaal van dienst.
Wij weten als geen ander dat u behoefte hebt aan een flexibel dienstverleningsconcept, want ook de wensen, behoeften en inzichten binnen een gemeente kunnen veranderen. Het Tog Belastinghuis biedt deze flexibiliteit want de werkzaamheden die door u worden uitbesteed, worden modulair opgebouwd en de uitbesteding kan jaarlijks per proces worden heroverwogen.

Door de werkzaamheden op het gebied van Belastingen / WOZ uit te besteden aan Tog Nederland verlaagt u de kwetsbaarheid vanwege ziekte of vertrek van medewerkers. Ook het inhuurbudget dat moet worden aangesproken bij ziekte of vertrek danwel een pieksituatie zal aanzienlijk naar beneden kunnen worden bijgesteld, want de medewerkers van Tog Nederland voeren de werkzaamheden voor de afgesproken fixed-price voor u uit binnen de gestelde tijdsafspraken.

Doordat Tog Nederland de werkzaamheden voor u gaat uitvoeren en hierbij onder meer gebruik maakt van een belasting- en inningapplicatie kunnen uw investeringen in hard- en software aanzienlijk afnemen. Gelet op de onafhankelijke positie van Tog Nederland is het, indien u dat wenst, mogelijk om lopende licenties voor het gebruik van specifieke software van u over te nemen. Er zal dus nooit sprake zijn van desinvestering uwerzijds. Indien u met andere gemeenten de dienstverlening wilt opzetten, dan kunnen wij u van advies dienen.

Uw eigen medewerkers in relatie tot het Tog Belastinghuis
Wij realiseren ons dat de werkzaamheden binnen het taakveld Belastingen / WOZ nu ook al uitgevoerd worden. Het is zeer waarschijnlijk dat u voor deze taken zelf personeel in dienst heeft. Binnen het Tog Belastinghuis is het mogelijk dat wij uw medewerk(st)ers overnemen. Hiermee voorkomt u dat u als gemeente geconfronteerd wordt met frictie en alle andere bijkomende personeelsgerelateerde kosten.

De raakvlakken met het volledige stelsel van Basisregistraties
De Landelijke Voorziening WOZ maakt deel uit van het totale stelsel van basisregistraties waaraan u als gemeente moet gaan voldoen. Indien u de werkzaamheden in het kader van de WOZ uitbesteedt maar zelf de regierol in handen houdt vereenvoudigt dit de opbouw en onderlinge afstemming tussen de diverse basisregistraties. Dit zal de kwaliteit van het totale stelsel van basisregistraties ten goede komen.

Op basis van onze ervaring met dergelijke projecten is het binnen het Tog Belastinghuis nu reeds mogelijk om via berichtenverkeer koppelingen te leggen tussen de basisregistraties waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, te weten WOZ – BAG – GBA. Wij zijn al volop bezig met de voorbereidingen om ook de BGT en het NHR te kunnen koppelen aan het Tog Belastinghuis. Binnen onze dienstverlening houdt u de controle en het zicht op alle basisregistraties.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.