Taxatie toetsing staatssteun

Het verdrag van de Europese Gemeenschap verbiedt de steun van overheden aan ondernemingen waarbij de mededinging door begunstiging van deze ondernemingen wordt vervalst of dreigt te worden vervalst. Regels hiervoor zijn neergelegd in de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag.

Staatssteun is synoniem met overheidssteun, de regels gelden dus niet slechts voor de centrale overheid, maar ook voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Bij alle voorkomende vastgoed gerelateerde transacties waar de overeengekomen prijs afwijkt van de marktwaarde kan er sprake zijn van staatssteun. Het risico van ongeoorloofde staatssteun kan worden voorkomen door een onafhankelijke taxatie uit te laten voeren.

Tog Nederland beschikt over gecertificeerde taxateurs die de marktwaarde vaststellen en een rapport leveren dat voldoet aan de kwalitatieve eisen die worden gesteld aan deze taxatie. Voor meer informatie over deze dienstverlening, kunt u contact opnemen met uw accountmanager van de vestiging.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.